skip to Main Content

การลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูง

OTM Trust เป็นที่รู้จักกันดีในนาม OTM ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความหลากหลายในการลงทุนโดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและกิจการต่างๆที่ถือครองและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ,บริษัทหรือกิจการที่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วิสัยทัศน์ 

เราเป็นทีมปฏิบัติการที่มีความกระตือรือร้นและมีวิสัยทัศน์ในธุรกิจที่กว้างไกล ให้ความสำคัญกับการดูแลนักลงทุนในการลงทุนระยะยาว

เราให้ความสำคัญและเลือกสรรธุรกิจที่มีเสถียรภาพให้กับนักลงทุนในธุรกิจที่เรามีความชำนาญ ด้วยหลักการ 3 ข้อ ในการลงทุนที่มีความโปร่งใสและมีวินัย คือ การเลือกสรรธุรกิจ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมงานมืออาชีพ และ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงาน

พันธกิจ

เราสร้าง พัฒนา และรับผลประโยชน์ตอบแทน จากการพัฒนาธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่มีแนวโน้มในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสูง

การเลือกสรรธุรกิจ

เราคัดเลือกและมองหาแต่ธุรกิจที่มีโอกาสในการลงทุน เรามองในมุมของการลงทุนทางการเงินที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นและมีอัตราการตอบแทนที่สูงขึ้น  เราจึงได้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและการหาแหล่งเงินทุนในธุรกิจที่เราเลือกสรรแล้วอย่างต่อเนื่อง

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมงานมืออาชีพ

OTM ประสบความสำเร็จในการสอดประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีมงานมืออาชีพและทีมงานสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น เราให้ความร่วมมือสนับสนุนเข้าเป็นหุ้นส่วนกับทีมงานบริหารองค์กรในธุรกิจต่างๆเพื่อร่วมกำหนดทิศทางในการวางแผนงานปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายขององค์กร

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงาน

เราเชื่อมั่นในหลักการและวิถีทางธุรกิจของเรา ด้วยการปฏิบัติงานที่รวดเร็วสอดประสานกัน ทำให้เราเชื่อว่าสามารถขับเคลื่อน OTM ให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองนักลงทุนได้อย่างเกินความคาดหมาย  เราจึงกล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าในตลาดของการลงทุน ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมของทีมงานและการมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนธุรกิจ

โครงสร้างของบริษัท

OTM กลุ่มงานบริหารอสังหาริมทรัพย์

ด้วยความเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมและการปฏิบัติการด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ OTM มีทีมงานบริหารสินทรัพย์ที่หลากหลาย ด้วยความเชี่ยวชาญและมีวิสัยทัศน์ในเชิงธุรกิจ บริษัทเราจึงได้รับความนิยมจากนักลงทุนอยู่ในลำดับต้นๆ  ในการให้บริการในการบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้การลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมาย และเพิ่มมูลค่าการลงทุนในทุกโอกาสทางธุรกิจ เราจึงมีความภาคภูมิใจที่จะกล่าวได้ว่า ในตลาดแห่งการลงทุน ทีมงานของเราได้รับการยอมรับจากนักลงทุนว่า มีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เหนือกว่าคู่แข่ง ภายใต้การบริหารงานของลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจต่างๆ ตลอดจนเจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุน ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสถาบันทางการเงิน

OTM กลุ่มงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินงานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำในโอกาสการเข้าถือครองอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น รวมไปถึงการบริหารจัดการต้นทุนในการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้กลับมามีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้น  เราเชื่อมั่นว่าในความสำเร็จของเราจะเป็นความมุ่งมั่นสูงสุดที่จะรักษาระดับคุณภาพในการให้บริการ ความชัดเจนในการถ่ายทอดสื่อสารข้อมูลระหว่างลูกค้า ความละเอียดทุกข้อมูลในทุกขั้นตอนของการพัฒนา

OTM กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยี

เราได้สอดประสานวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางในการปรับวิถีการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนให้เข้ากันได้กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมไปถึง การทำงาน การอุปโภคบริโภคและการติดต่อสื่อสาร

ในท่ามกลางกระแสแห่งการลงทุนทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เราให้ความสำคัญกับการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระยะยาวกับนักลงทุนและผู้ประกอบการเพื่อปลดล็อคความยุ่งยากทางเทคโนโลยีและเข้าถึงผลตอบแทนสูงสุดอย่างแท้จริง

Back To Top